Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Notatka z zebrania Członków PTE

Notatka z Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Białymstoku, 
które odbyło się 15 lutego 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

Na wstępie Pani Prezes Białostockiego Oddziału PTE – prof. Ewa Gruszewska powitała obecnych członków PTE na zebraniu podsumowującym działalność oddziału w 2018 roku, oznajmiając, iż chciałaby, aby w celu lepszej i szerszej komunikacji z członkami PTE, takie zebrania odbywały się co roku. Następnie przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności PTE w 2018 roku. W sprawozdaniu zwróciła uwagę na takie aspekty działalności i funkcjonowania Oddziału PTE, jak:

- konieczność zmian władz Oddziału w związku ze śmiercią Prezesa prof. Adama Sadowskiego;
- wzrost liczby członków PTE;
- kontynuowaną współpracę z trzema uczelniami wyższymi, tj. Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania;
- działalność wydawniczą (wydanie trzech monografii naukowych w 2018 roku);
- działalność wszechnicową, w tym: zaangażowanie członków Oddziału w organizację II Etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE, zorganizowanie XIX Podlaskiego Forum Ekonomistów, rozstrzygnięcie II Konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską, ogłoszenie III Konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości o tematyce „Czynniki rozwoju regionalnego”;
- sytuację majątkową Oddziału.

W dalszej kolejności Pani Prezes poprosiła zebranych o głos w dyskusji na temat dalszych kierunków rozwoju i działalności Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Swoje uznanie dotyczące dotychczasowych działań oddziału oraz w stosunku do zaangażowania nowej Pani Prezes prof. Ewy Gruszewskiej złożył Wiceprezes dr Adam Szczepanowski. Zaproponował, by zgłosić prof. Ewę Gruszewską do nadania honorowego odznaczenia Towarzystwa. Następnie Pan dr A. Szczepanowski zwrócił uwagę, iż podlaskie fora ekonomistów są formą współpracy między podlaskimi uczelniami. Zaproponował, by zaproszenie na forum oraz do współpracy z PTE skierować  do innych podlaskich uczelni, w tym do Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz PWSZ w Łomży. Pani dr Anna Dyhdalewicz zaproponowała, by działalność Oddziału mocniej skierować w stronę młodych naukowców i studentów, m.in. poprzez współpracę ze studenckimi kołami naukowymi lub poprzez organizację np. Forum Młodych Ekonomistów. Wśród propozycji dotyczących rozwinięcia działalności  wszechnicowej Oddziału pojawiła się propozycja organizacji stoiska w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, gdzie można by mocniej promować udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Wobec braku dalszych wypowiedzi oraz problemów do dyskusji, Pani Prezes Zarządu Oddziału PTE w Białymstoku podziękowała Zebranym za przybycie oraz aktywną obecność.

 dr Magdalena Owczarczuk

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl