Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Zjazd PTE Oddział w Białymstoku (13.03.2020 r.)

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa PTE Oddziału w Białymstoku, dr hab. Ewy Gruszewskiej, informujemy o porządku obrad Zjazdu PTE Oddziału w Białymstoku, który odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 16.00, ul. Warszawska 63, sala 201:
 
1. Otwarcie obrad Zjazdu
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i prawomocności obrad 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wręczenie Odznak Honorowych PTE
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w okresie kadencji 2015-2019
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Oddziału
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
12. Wybory nowego Zarządu Oddziału
13. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej
14. Wybory delegatów na Zjazd Krajowy (Warszawa 25.05.2020)
15. Dyskusja nad kierunkami rozwoju PTE Oddział w Białymstoku w nowej kadencji
16. Sprawy różne i wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad
 
 
W przypadku braku kworum wyznacza się termin Zjazdu na dzień 13 marca 2020 r. o godz. 16.15, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 
Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTE Oddziału w Białymstoku.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl