Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Informacje ogólne

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/88. Od kilku lat corocznie w Olimpiadzie uczestniczy około 12,5 tys. uczniów szkół średnich rywalizujących o tytuły 30 laureatów, w tym o zaszczytny tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcy uzyskują prawo wstępu na wiele wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, pedagogicznych bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają już, i w przyszłości zasilać będą, szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Jednym z głównych czynników rozstrzygających o konkurencyjności gospodarki jest rozwój potencjału ludzkiego, szeroko rozumiana wiedza (know-how). Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE), podobnie jak inne olimpiady, plasuje się na linii działań umożliwiających rozwój tego potencjału. Jest to zarazem ścieżka szczególna, bo adresowana do najbardziej utalentowanej młodzieży.

Cele Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

- pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką ekonomiczno-społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,

- upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i podnoszenie jej poziomu wśród młodzieży,

- wyławianie najbardziej utalentowanej młodzieży, pobudzanie rywalizacji zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli oraz szkół, rywalizacji szlachetnej, bo opartej na rzetelnej pracy,

- inspirowanie zmian dostosowujących programy nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkołach i wpływ na podnoszenie poziomu nauczania w szkołach.

- zwiększenie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy ekonomicznej, rozszerzania zakresu i podnoszenia poziomu nauczania przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych,

- propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania.

Kilka słów o organizacji Olimpiady:

OWE funkcjonuje z nadania Ministra Oświaty i Wychowania (obecnie Edukacji Narodowej) i jest afiliowana przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE). Odpowiedzialność merytoryczna i organizacyjna za jej funkcjonowanie spoczywa na Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (KG OWE).

Olimpiada jest trzystopniowa. Rozpoczynają ją zawody I stopnia, tj. szkolne, następnie najlepsi ich uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zawodach okręgowych (II stopnia). Setka uczniów, którzy osiągnęli najwyższe noty, trafia na zawody III stopnia, centralne, tzw. finały.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl