Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

X Podlaskie Forum Ekonomistów

Już po raz X spotkali się podlascy ekonomiści i przedsiębiorcy na Forum Ekonomistów. Tym razem spotkanie w formie konferencji odbyło się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniu 6 grudnia 2013 r. Na Forum przybyli profesorowie, doktorzy i inni pracownicy naukowo-dydaktyczni z białostockich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, a także studenci oraz przedstawiciele podlaskich przedsiębiorców, m.in. Podlaskiego Klubu Biznesu i Podlaskiego Związku Pracodawców.

Spotkanie otworzył J.M. Rektor WSFiZ w Białymstoku prof. dr hab. Józef Szabłowski, który podkreślił m.in. znaczenie wspólnych spotkań „świata nauki” ze „światem biznesu”. Po otwarciu konferencji Rektor wręczył referentom pamiątkowe albumy z okazji 20-lecia WSFiZ w Białymstoku, a wszystkich uczestników Forum zaprosił na jubileuszowy tort.

Po krótkiej przerwie na kawę, ideę Podlaskiego Forum Ekonomistów przypomniał współprowadzący spotkanie dr Adam Edward Szczepanowski (WSFiZ w Białymstoku), wskazując przede wszystkim na wypracowany w 2008 r. główny cel Forum, którym jest wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy ekonomistami wyższych uczelni województwa podlaskiego, podlaskimi przedsiębiorcami oraz politykami, w zakresie ważnych aktualnych problemów życia społeczno-gospodarczego kraju i regionu.

Przed wygłoszeniem referatów poproszono uczestników Forum, którzy byli jednocześnie uczestnikami IX Kongresu Ekonomistów Polskich w Warszawie w dn. 28-29.11.2013 r., aby podzielili się wrażeniami i najważniejszymi przesłaniami z Kongresu.

Głos zabrał prof. dr hab. Piotr Pysz (uczestnik panelu głównego Kongresu), który mówił o społecznej gospodarce rynkowej. Prof. dr hab. Marek Proniewski nawiązał do trudnego problemu OFE. Dr Ewa Gruszewska zwróciła uwagę na dyskusję dotyczącą znaczenia kapitału na różnych etapach rozwoju gospodarczego. Prof. UwB Adam Sadowski zauważył, iż w Kongresie uczestniczyła znaczna grupa ekonomistów rolnictwa, co wskazuje na rosnącą rolę rozważań mikroekonomicznych, a jednocześnie istotne znaczenie samego rolnictwa w procesach gospodarczych. Dr Adam E. Szczepanowski zwrócił uwagę na podkreślany podczas Kongresu kierunek interdyscyplinarności w ekonomii i odnoszenie się do wartości, a więc aksjologii i kultury.

Pierwszy referat pt. „Uwarunkowania ekologiczne rozwoju regionów peryferyjnych” przedstawił prof. dr hab. Marek Degórski - Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Zwrócił on m.in. uwagę na znaczenie obszarów funkcjonalnych, obszarów przyrodniczo cennych i obszarów krajobrazu kulturowego, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju regionów Polski Wschodniej.  Prof. M. Degórski podkreślał też w swoim wystąpieniu potrzebę wzmacniania intelektualnego oraz innowacyjności, które mogą być z powodzeniem stosowane w każdych warunkach, a w szczególności na czystych obszarach, w oddaleniu od zgiełku dużych miast. 

Drugi referat pt. „Sektor publiczny w rozwoju gospodarczym regionów peryferyjnych” przedstawiła prof. UwB dr hab. Renata Przygodzka z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Pani Profesor, która pełni aktualnie funkcję Zastępcy Prezydenta Białegostoku, poruszyła m.in. zagadnienie wskaźników rozwoju regionu, nie zatrzymując się wyłącznie na najczęściej przytaczanym wskaźniku wzrostu, czyli PKB na jednego mieszkańca. Inne ważne czynniki świadczące o rozwoju, to nakłady na badania i rozwój (B+R), wskaźnik zatrudnienia, bezrobocia i inne. Prof. R. Przygodzka podkreśliła też rolę sektora publicznego, który w regionach peryferyjnych, oprócz pełnienia przypisanych mu funkcji klasycznych (alokacyjnej, stabilizacyjnej i redystrybucyjnej) oraz działania na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, powinien być nie tylko stymulatorem wzrostu, lecz również, co jest dyskusyjne, jest kluczowym sektorem zatrudnienia wielu mieszkańców i źródłem ich dochodów.

Dyskusja po wygłoszonych referatach, była w opinii wszystkich uczestników Forum bardzo żywa i interesująca. Prof. Marek Proniewski, który od wielu lat zajmuje się badaniami obszarów peryferyjnych w Europie, zwrócił uwagę na zbyt małe wykorzystanie transgraniczności i wielokulturowości. Wskazał też na potrzebę kształcenia w kierunku przedsiębiorczości i przede wszystkim wykorzystania potencjału ludzkiego. Potrzebne jest tworzenie nowych miejsc pracy, aby zatrzymać migrującą, wykształconą młodzież dla budowania bogactwa naszych regionów. Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, dr Wojciech Winogrodzki, optował za rozwojem regionów peryferyjnych, przede wszystkim poprzez rozwój przedsiębiorstw, ale nie turystycznych, ponieważ mają one zbyt mały potencjał. Rozwój regionów peryferyjnych - zdaniem Prezesa - powinien koncentrować się w dużych ośrodkach, takich jak Białystok, Suwałki, Łomża. Inne podejście przedstawiali m.in. prof. M. Degórski i dr A. Szczepanowski, którzy podkreślali potrzebę wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych województw Polski Wschodniej, z jednoczesnym otwarciem na nowe technologie IT, które dzięki swobodnej lokalizacji mogą być częściej wybierane w zacisznych i czystych regionach (tak było m.in. z „Dolina Krzemową” w USA). Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, Lech Pilecki, zdecydowanie przeciwstawił się używaniu pojęcia „regiony peryferyjne”, które od razu kojarzone są z czymś gorszym, z zacofaniem. Podkreślił, że istnieje wiele firm w województwie podlaskim, które mają już znakomitą renomę nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Są to zarówno firmy mleczarskie, takie jak „Mlekowita”, a także firmy zajmujące się np. produkcją specjalistycznego sprzętu medycznego. To czego nam brak - podkreślił Prezes PKB - to dobrze przygotowanej promocji regionu. W dalszej otwartej dyskusji zaproponowano pozytywne hasło promocyjne dla naszego regionu: „jesteśmy oknem na Zachód o ponadprzeciętnym potencjale”. „Oknem” dla naszych partnerów ze Wschodu, o których nie możemy nigdy zapominać.

Na zakończenie X Podlaskiego Forum Ekonomistów, współprowadzący spotkanie prof. dr hab. Adam Sadowski - Prezes PTE Oddział Białystok podziękował prelegentom za merytoryczne, bardzo dobrze przygotowane referaty, władzom uczelni za gościnność, a wszystkim zaproszonym za udział w Forum. Zaprosił też wszystkich na kolejną debatę, która ma się odbyć na Uniwersytecie w Białymstoku w pierwszej dekadzie 2014 r.

  Zdjęcia z tego wydarzenia w galerii: X Podlaskie Forum Ekonomistów

dr Adam Edward Szczepankowski
Wiceprezes PTE Oddział w Białymstoku

       

                                               

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl