Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Tematyka PFE z lat 2008-2018

Tematyka Podlaskich Forum Ekonomistów


I Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 26.03.2008 r. Temat: „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju”

- Prof. dr hab. Anna Chmielak "Interpretacja procesu rozwoju gospodarczego"
- Prof. dr hab. Janusz Gudowski "Ekonomia rozwoju jako próba przezwyciężenia społeczno-ekonomicznych barier"
- Prof. dr hab. Henryk Wnorowski "Rozwój gospodarczy – sukcesy i porażki"

II Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 27.10.2008 r. Temat: „Niskie podatki – fakty, mity, iluzje”
- Prof. dr hab. Tadeusz Kierczyński,
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UwB
- Lech Jerzy Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
- Dr inż.Wojciech Winogrodzki – Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców

III Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, 20.03.2009 r. Temat: ”Współczesny wymiar kryzysu – teoria i praktyka”
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski "Uwarunkowania kryzysu finansowego 2008..."
- Prof. dr hab. Jan Dziewulski "III RP wobec kryzysu- czyli między koniecznością a niemożnością"
- Dr Munir Al-Kaber "Kryzys mieszkaniowych kredytów hipotecznych – przyczyny i skutki"
- Dr Wojciech Tarasiuk "Kryzys finansowy – co na to polskie banki?"

IV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, Wydział Zarządzania, 20.11.2009 r. Temat: „Ekonomia zrównoważonego rozwoju”
- Dr Grzegorz Dobrzański – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
- Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
- Prof. dr hab. Andrzej Wasiak – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

V Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 16.12.2010 r. Temat: „Innowacje szansą na rozwój przedsiębiorczości”
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB
- Nina Perret – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
- Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

VI Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 24.11.2011 r. Temat: „Jaka polityka gospodarcza na czas kryzysu?"
- Prof. dr. hab. Henryk Wnorowski „Kredyty hipoteczne a geneza kryzysu 2008 roku”
- Prof. dr. hab. Robert Ciborowski „Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a obecny kryzys finansowy”

VII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 22.03.2012 r. Temat: „Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu”
- prof. dr. hab. Kazimierz Meredyk (UwB) „Mechanizm cyklu koniunkturalnego”
- Artur Lipko (Główny Doradcy Zarządu Polskiego Klubu Biznesu S.A. im. Kazimierza Wielkiego) "Zwiększamy wydajność przedsiębiorstw"
- Marek Siergiej (Prezes Zarządu Promotech sp. z o.o.) "Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu ekonomicznego w latach 2009-2010"

VIII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB w Białymstoku, Wydział Zarządzania, 04.04.2013 r. Temat: „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych”
- prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Szansa na sukces czy „ciemność widzę” – rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw"
- dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Doskonalenie procesów kształcenia i badań naukowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, w kontekście relacji z otoczeniem"
- dr Andrzej Daniluk (Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Polityka klastrowa we wzmacnianiu współpracy nauki i biznesu"
- Maciej Sawicki (Specjalista ds. doradztwa i transferu technologii, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny) "Musimy współpracować, żeby komercjalizować"

IX Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 10.04.2013 r. Temat: "Dokąd zmierza świat?"
Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

X Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 06.12.2013 r. Temat: „Rozwój regionów peryferyjnych”
- prof. dr hab. Marek Degórski (Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) "Uwarunkowania ekologiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
- dr Dorota Perło (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Aspekty ekonomiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
-prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Sektor publiczny w rozwoju gospodarki regionów peryferyjnych"

XI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 07.04.2014 r. Temat: „Co z tym OFE?”
- Dr Alicja Gołębiowska – Wprowadzenie
- Prof. dr hab. Leokadia Oręziak "Co z tym OFE?"

XII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 11.12.2014 r. Temat: „„Możliwości rozwoju ekonomicznego województwa podlaskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
- dr Wioletta Czemiel-Grzybowska (Wydział Zarządzania PB) "Rola funduszy strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym"
- dr Urszula Widelska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw wybranych sektorów w województwie podlaskim – kontekst regionalny i pozaregionalny"
- dr Hubert Ostapowicz (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) "Główne kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalnym rynku pracy w okresie programowania 2014-2020"
- dr hab. Elżbieta Szymańska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Zewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw usługowych"
- dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) "Determinanty rozwoju województwa podlaskiego"
- dr Łukasz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Inteligentna specjalizacja - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego?"
- Prof. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetów Stanford i Berkeley w Kalifornii) "Metoda innowacji niszowej wsparciem inteligentnych specjalizacji regionu"

XIII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 14.05.2015 r. Temat: „Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionalnej i globalnej gospodarce”
- prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku) „Dlaczego priorytet dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu?”
- prof. dr inż. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetu w Stanford i Berkeley w Kalifornii (USA)) „Zabezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce”

XIV Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 16.11.2015 r. Temat: „System podatkowy w Polsce – perspektywy zmian”
- Dr Jarosław Neneman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- Edward Kosakowski - Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku

XV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 15.06.2016 r. Temat: „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim – kontekst regionalny i międzynarodowy”
- dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) „Dlaczego potencjał przyrodniczy i kulturowy nie przekłada się na rozwój turystyki w województwie podlaskim?”
- prof. dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra (Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych"
- Elżbieta Pytel, Magdalena Staniszewska (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań ankietowych"
- dr hab. Elżbieta Szymańska (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej”
- dr Eugenia Panfiluk (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Profil odwiedzającego województwo podlaskie w świetle badań”

XVI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 18.11.2016 r. Temat: „Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy rozwoju”
- dr hab. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Renata Marks-Bielska „Stan rynku ziemi rolniczej w Polsce”
- mgr Tomasz Bilmin „Praktyczne możliwości powiększania gospodarstw rolnych w świetle nowych regulacji”
- dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB, mgr Elżbieta Pytel „Gospodarowanie ziemią na rolniczych obszarach problemowych”
- dr Jarosław Mioduszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) „Specyfika rynku ziemi rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim”

XVII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ, 26.06.2017 r. Temat: „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
- prof. dr hab. Robert Ciborowski (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku) „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
- Panel dyskusyjny: „Dobre praktyki i kierunki rozwoju innowacyjności w regionie” Marek Siergiej - prezes firmy Promotech Jarosław Antychowicz - Infinity Group Jacek Kłos - PLUM Adam Ławicki – Whitehill Tomasz Matwiejczuk – IQ5 Adam Walicki – Technotalenty

XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 19.12.2017 r. Temat: „Podatki 2018 - zmiany tak, ale w jakim kierunku?"
- Paweł Gruza (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) - "Zmiany w systemie podatkowym" 
- Teresa Sołowińska (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku) "Kierunki zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia przedsiębiorców"

XIX Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 7.12.2018 r. Temat: „Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2014-2020”
- dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska „Rozwój obszarów wiejskich i wsparcie finansowe”
- Pan Stefan Krajewski (Zarządu Województwa Podlaskiego) „Wykorzystanie środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim”
- Andrzej Pleszuk (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl