Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Wspomnienia PTE

W roku 1962 odbyło się pierwsze spotkanie grupy 24 ekonomistów w Białymstoku skutkiem czego było utworzenie Koła PTE a kierownictwo objął mgr Edmund Hahn, który wówczas był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Wybrano wówczas Zarząd, który podjął zobowiązanie do znalezienia lokalu i określenia propozycji programowych. Na kolejny posiedzeniu Zarządu zdecydowano, iż najważniejszym obszarem działalności Koła będzie szkolenie pracowników dla potrzeb gospodarki. Na tego typu szkolenie było bardzo duże zapotrzebowanie zaś nie było instytucji które zajmowały by się szkoleniem ekonomicznym. W tym czasie powstały również dwa koła terenowe w Łomży i Suwałkach, które prężnie rozwinęły swoją działalność.

O dynamice rozwoju niech świadczy fakt, iż już w pierwszych latach działalności zatrudniono pięciu pracowników na pełnych etatach oraz dwóch dodatkowych pracowników zajmujących się szkoleniami długookresowymi. Swój rozwój Koło PTE w tamtych czasach zawdzięczało w dużej mierze zgłaszanym przez fabryki zapotrzebowaniem na kursy i szkolenia. Za powyższą działalność Zarząd Oddział PTE w Białymstoku zbierał uznanie i podziękowania z kręgów gospodarczych.

Członkowie koła PTE rozwijali się również naukowo. W II połowie lat sześćdziesiątych miały miejsce pierwsze obrony doktoratów (Leszka Kupca w 1966 roku i Andrzeja Barwijuka w 1968 roku).

W latach 1967-1970 wydawany jest Biuletyn PTE (na wniosek Leszka Kupca). Wnioskodawca pełni rolę redaktora i organizatora wszystkich prac edytorskich. Biuletyn pełni rolę inspirującą wśród ekonomistów i integruje to środowisko. O przesyłanie Biuletynu zwrócił się także m.in. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koło przekształca się w Odział Okręgowy w Białymstoku.

Na wniosek L. Kupca od 1970 roku miejsce Biuletynu zajęło pismo „Region Białostocki”. Rolę redaktora pełni L. Kupiec, który zaprasza do pracy odpowiednie osoby. Pierwszą redakcję techniczną wykonała mgr Joanna Jezierska z Warszawy, żona prof. Andrzeja Jezierskiego prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Leszek Kupiec uruchamia pierwsze szkolenie kursowe (w roku 1967), finansowane przez Oddział PTE w Warszawie. W roku 1968/69 utworzona zostaje Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Białymstoku. Oddział Białostocki i Dyrekcja mieszczą się w pokojach budynku NOT przy ulicy M. C. Skłodowskiej.

W roku 1981 L. Kupiec zostaje powołany na członka Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym PTE w Warszawie. Przewodniczącym Rady jest prof. Czesław Bobrowski (główny autor m.in. planu 3 letniego Polski), a sekretarzem prof. Zdzisław Sadowski. Na drugą Kadencję powołany zostaje ponadto dr Ryszard Horodeński jako przedstawiciel Ośrodka Badań Naukowych w Białymstoku.

W latach 60-tych oddział organizuje konferencje naukowe, a zadania kierownicze w tym zakresie pełni mgr Józef Szabłowski (później dr ekonomii).

W latach 80-tych funkcje Prezesa Oddziału PTE obejmuje dr Wiktor Pukniel. Leszek Kupiec pełni funkcję sekretarza. Jednak z uwagi na różnice zdań rezygnuje z funkcji i proponuje na nią mgra Zbigniewa Zdrojewskiego. Ten po roku powołany został na prezydenta miasta Białegostoku i rezygnuje z funkcji.

Pierwsze trudności związane z funkcjonowaniem białostockiego Oddziału PTE miały miejsce po roku 1988. Wpłynęła na to głównie likwidacja wielu przedsiębiorstw. Skutkowało to znaczącym zmniejszeniem dostępności środków niezbędnych do finansowania szkoleń organizowanych przez PTE. W białostockim oddziale PTE pojawiły się również problemy lokalowe. W tym okresie następuje ograniczenie liczby zatrudnionych oraz trudna chwila związana z koniecznością opuszczenia zajmowanego lokalu. Jedyną aktywnością w tym okresie było utrzymanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zwiększenie aktywności białostockiego Oddziału PTE nastąpiło w momencie, gdy siedziba Oddziału została przeniesiona do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Wówczas wśród Członków PTE znaleźli się pracownicy z czterech białostockich uczelni: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Oddział liczył wtedy ponad 50 członków (w tym 10 ze sfery przemysłowej).

Po paru latach okazało się, iż Oddział musi zmienić siedzibę. Drastycznie malała również liczba Członków Oddziału. Zwołano więc Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  (05.03.2013 r.), na którym wybrano dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB na Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Białymstoku. Od tego momentu ma miejsce ciągła poprawa merytorycznej działalności towarzystwa. Aktywizacja działalności skutkuje również znacznym przyrostem liczby członków. Od roku 2013 siedziba Oddziału PTE w Białymstoku, dzięki uprzejmości Władz Uniwersytetu w Białymstoku, mieści się w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB przy ul. Warszawskiej 63.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl