Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Informacje dla autorów

  • Autor, zgłaszając utwór do wydania w Wydawnictwie PTE, jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.
  • Autorzy są zobowiązani dostarczyć wyłącznie własne utwory, które napisali samodzielnie i do których posiadają pełne majątkowe prawa autorskie.
  • Autorzy są zobowiązani oświadczyć, że ich utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  • W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła. W przypadku prac współautorskich Autor zgłaszający publikację do wydania powinien precyzyjnie określić wkład poszczególnych osób w powstanie utworu.
  • Autorzy są zobowiązani oświadczyć, że ich utwór nie został złożony do publikacji w żadnym innym miejscu.
  • Autorzy odpowiadają za dokumentowanie wszystkich danych zawartych w treści utworu, w tym za dokumentowanie źródeł i badań własnych.
  • Autor jest zobowiązany podać informacje o źródłach finansowania publikacji.
  • W przypadku utworów opisujących wyniki badań finansowanych lub w inny sposób wspieranych przez podmioty publiczne lub niepubliczne autorzy mają obowiązek ujawnić ten fakt i wskazać źródła finansowania badań będących podstawą treści utworu.
  • Autorzy zobowiązani są do zamieszczania w utworze wyłącznie prawdziwych danych i twierdzeń.
  • W przypadku wykazania, że dane lub twierdzenia zawarte w utworze nie są prawdziwe, autorzy są zobowiązani do odpowiedniego sprostowania lub skorygowania stwierdzonych błędów z wykorzystaniem następujących środków: errata, aneks, sprostowanie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl