Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Recenzowanie

 • Wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo.
 • Utwór może być recenzowany przez jednego lub kilku niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 • Wybór recenzentów odbywa się na kilka sposobów: przeszukanie baz bibliograficznych, przeszukanie baz bibliometrycznych lub wykorzystanie Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów (https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/home).Utwory recenzowane są anonimowo – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 • Recenzji dokonuje pracownik naukowy posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie do oceny danego tekstu, reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową.
 • Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.
 • Recenzja ma formę pisemną i powinna być wykonana na formularzu recenzji obowiązującym w Wydawnictwie.
 • Recenzenci zobowiązują się do obiektywnego recenzowania w oparciu o zasadę double blind review przedstawionych im tekstów naukowych.
 • Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, wskazuje zauważone przez recenzenta błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu oraz zawiera propozycje zmian w utworze.
 • Recenzenci są zobligowani do oświadczenia, że nie znają autora utworu przedstawionego do recenzji oraz, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań lub podmiotów finansujących badania.
 • Recenzenci zobowiązują się do powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dyscyplina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe, nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.
 • Recenzenci zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych tekstów naukowych powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki.
 • Recenzja zawiera opinię o wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, a autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia lub o odrzuceniu pracy autora. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.
 • W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub formalnych bądź niekompletności utworu recenzenci są zobowiązani do wskazania sposobów poprawienia utworu oraz wskazania publikacji, które ich zdaniem powinny być jeszcze uwzględnione.
 • Recenzent jest zobowiązany poinformować Wydawnictwo, jeśli stwierdzi wysoki poziom zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi publikacjami (plagiat, autoplagiat).
 • Po ukończeniu recenzji, recenzenci zwracają wszystkie materiały do Wydawnictwa. Ich przechowywanie przez recenzenta w dowolnej wersji (w tym w wersji elektronicznej) jest niedozwolone.
 • Na podstawie recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w formularzu recenzji. Decyzja Komitetu Wydawniczego jest ostateczna.
 • Wydawnictwo informuje Autora o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych. Wydawnictwo publikuje teksty, które uzyskały pozytywną/e recenzję/e. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl