Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

Ekonomistalogo                logopte small czarne                    

PFE

Tematyka PFE

Tematyka Podlaskich Forum Ekonomistów


I Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 26.03.2008 r. Temat: „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju”
- Prof. dr hab. Anna Chmielak "Interpretacja procesu rozwoju gospodarczego"
- Prof. dr hab. Janusz Gudowski "Ekonomia rozwoju jako próba przezwyciężenia społeczno-ekonomicznych barier"
- Prof. dr hab. Henryk Wnorowski "Rozwój gospodarczy – sukcesy i porażki"

II Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 27.10.2008 r. Temat: „Niskie podatki – fakty, mity, iluzje”
- Prof. dr hab. Tadeusz Kierczyński,
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UwB
- Lech Jerzy Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
- Dr inż.Wojciech Winogrodzki – Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców

III Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, 20.03.2009 r. Temat: ”Współczesny wymiar kryzysu – teoria i praktyka”
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski "Uwarunkowania kryzysu finansowego 2008..."
- Prof. dr hab. Jan Dziewulski "III RP wobec kryzysu- czyli między koniecznością a niemożnością"
- Dr Munir Al-Kaber "Kryzys mieszkaniowych kredytów hipotecznych – przyczyny i skutki"
- Dr Wojciech Tarasiuk "Kryzys finansowy – co na to polskie banki?"

IV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, Wydział Zarządzania, 20.11.2009 r. Temat: „Ekonomia zrównoważonego rozwoju”
- Dr Grzegorz Dobrzański – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
- Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
- Prof. dr hab. Andrzej Wasiak – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

V Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 16.12.2010 r. Temat: „Innowacje szansą na rozwój przedsiębiorczości”
- Prof. dr hab. Robert Ciborowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB
- Nina Perret – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
- Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

VI Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 24.11.2011 r. Temat: „Jaka polityka gospodarcza na czas kryzysu?"
- Prof. dr. hab. Henryk Wnorowski „Kredyty hipoteczne a geneza kryzysu 2008 roku”
- Prof. dr. hab. Robert Ciborowski „Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a obecny kryzys finansowy”

VII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 22.03.2012 r. Temat: „Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu”
- prof. dr. hab. Kazimierz Meredyk (UwB) „Mechanizm cyklu koniunkturalnego”
- Artur Lipko (Główny Doradcy Zarządu Polskiego Klubu Biznesu S.A. im. Kazimierza Wielkiego) "Zwiększamy wydajność przedsiębiorstw"
- Marek Siergiej (Prezes Zarządu Promotech sp. z o.o.) "Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu ekonomicznego w latach 2009-2010"

VIII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB w Białymstoku, Wydział Zarządzania, 04.04.2013 r. Temat: „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych”
- prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Szansa na sukces czy „ciemność widzę” – rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw"
- dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Doskonalenie procesów kształcenia i badań naukowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, w kontekście relacji z otoczeniem"
- dr Andrzej Daniluk (Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Polityka klastrowa we wzmacnianiu współpracy nauki i biznesu"
- Maciej Sawicki (Specjalista ds. doradztwa i transferu technologii, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny) "Musimy współpracować, żeby komercjalizować"

IX Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 10.04.2013 r. Temat: "Dokąd zmierza świat?"
Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

X Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 06.12.2013 r. Temat: „Rozwój regionów peryferyjnych”
- prof. dr hab. Marek Degórski (Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) "Uwarunkowania ekologiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
- dr Dorota Perło (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Aspekty ekonomiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
-prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Sektor publiczny w rozwoju gospodarki regionów peryferyjnych"

XI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 07.04.2014 r. Temat: „Co z tym OFE?”
- Dr Alicja Gołębiowska – Wprowadzenie
- Prof. dr hab. Leokadia Oręziak "Co z tym OFE?"

XII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 11.12.2014 r. Temat: „„Możliwości rozwoju ekonomicznego województwa podlaskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
- dr Wioletta Czemiel-Grzybowska (Wydział Zarządzania PB) "Rola funduszy strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym"
- dr Urszula Widelska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw wybranych sektorów w województwie podlaskim – kontekst regionalny i pozaregionalny"
- dr Hubert Ostapowicz (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) "Główne kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalnym rynku pracy w okresie programowania 2014-2020"
- dr hab. Elżbieta Szymańska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Zewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw usługowych"
- dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) "Determinanty rozwoju województwa podlaskiego"
- dr Łukasz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Inteligentna specjalizacja - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego?"
- Prof. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetów Stanford i Berkeley w Kalifornii) "Metoda innowacji niszowej wsparciem inteligentnych specjalizacji regionu"

XIII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 14.05.2015 r. Temat: „Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionalnej i globalnej gospodarce”
- prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku) „Dlaczego priorytet dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu?”
- prof. dr inż. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetu w Stanford i Berkeley w Kalifornii (USA)) „Zabezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce”

XIV Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 16.11.2015 r. Temat: „System podatkowy w Polsce – perspektywy zmian”
- Dr Jarosław Neneman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- Edward Kosakowski - Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku

XV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 15.06.2016 r. Temat: „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim – kontekst regionalny i międzynarodowy”
- dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) „Dlaczego potencjał przyrodniczy i kulturowy nie przekłada się na rozwój turystyki w województwie podlaskim?”
- prof. dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra (Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych"
- Elżbieta Pytel, Magdalena Staniszewska (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań ankietowych"
- dr hab. Elżbieta Szymańska (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej”
- dr Eugenia Panfiluk (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Profil odwiedzającego województwo podlaskie w świetle badań”

XVI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 18.11.2016 r. Temat: „Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy rozwoju”
- dr hab. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Renata Marks-Bielska „Stan rynku ziemi rolniczej w Polsce”
- mgr Tomasz Bilmin „Praktyczne możliwości powiększania gospodarstw rolnych w świetle nowych regulacji”
- dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB, mgr Elżbieta Pytel „Gospodarowanie ziemią na rolniczych obszarach problemowych”
- dr Jarosław Mioduszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) „Specyfika rynku ziemi rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim”

XVII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ, 26.06.2017 r. Temat: „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
- prof. dr hab. Robert Ciborowski (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku) „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
- Panel dyskusyjny: „Dobre praktyki i kierunki rozwoju innowacyjności w regionie” Marek Siergiej - prezes firmy Promotech Jarosław Antychowicz - Infinity Group Jacek Kłos - PLUM Adam Ławicki – Whitehill Tomasz Matwiejczuk – IQ5 Adam Walicki – Technotalenty

XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 19.12.2017 r. Temat: „Podatki 2018 - zmiany tak, ale w jakim kierunku?"
- Paweł Gruza (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) - "Zmiany w systemie podatkowym" 
- Teresa Sołowińska (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku) "Kierunki zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia przedsiębiorców"

XIX Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 7.12.2018 r. Temat: „Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2014-2020”
- dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska „Rozwój obszarów wiejskich i wsparcie finansowe”
- Pan Stefan Krajewski (Zarządu Województwa Podlaskiego) „Wykorzystanie środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim”
- Andrzej Pleszuk (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich)

XX Jubileuszowe Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 20 marca 2019 r., Temat: „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Wyzwania na kolejną dekadę”
- prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE: Przesilenie cywilizacyjne - globalne trendy w gospodarce
- prof. dr hab. Robert Ciborowski - Rektor UwB: Uwarunkowania konwergencji technologicznej w gospodarkach rozwijających się
- prof. dr hab. Stanisław Łobejko - SGH w Warszawie: Transformacja cyfrowa – nowe wezwania dla polskich przedsiębiorstw
- Jan Zadykowicz (Prezes firmy JAZON Sp. z o. o.): Współczesne problemy rozwoju z punktu widzenia przedsiębiorcy.

XXI Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Ekonomii i Finansów UwB (hybrydowo), 26 marca 2020 r., Temat: „Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB
- prof. Katalin Takacs, prof. Istvan Takacs, Obuda University: „Rural life by the thought of the ‘de-growth’ theory
- dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM: „Czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianami w organizacjach publicznych na przykładzie agencji wdrażającej politykę rolną
- prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak, Uniwersytet Warszawski, Zagadnienia rozwijania turystyki w strategiach rozwoju lokalnego
- prof. Wojciech Florkowski, University of Georgia: ASF i zmiany w produkcji wieprzowego żywca rzeźnego w Podlaskiem
- dr Iwona Szczepaniak, Dr Marek Wigier, IERiGŻ: Polski biznes rolno-spożywczy wczoraj i dzisiaj – czynniki sukcesu
- dr Adam Edward Szczepanowski, WSFiZ: Zmiany w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i polskich regionach po akcesji do Unii Europejskiej
- dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz, Dr Małgorzata Lechwar, Uniwersytet Rzeszowski: Unia Europejska czynnikiem trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego
- dr Jarosław Mioduszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa
- dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa podlaskiego – wczoraj i dziś

XXII Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB, 9 grudnia 2021 r., Temat: „Problemy mobilności na obszarach peryferyjnych”
- Andrzej Skiepko (Starosta Powiatu Hajnowskiego): Problem mobilności w planowaniu regionalnym
- Carsten Bayer (Lider projektu MARA BSR): Cele i zadania projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas [Goals and Objectives of the MARA Project]
- dr Eugenia Panfiluk (Politechnika Białostocka): Problemy i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności turystów na przykładzie Powiatu Hajnowskiego i projektu MARA

XXIII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 15 grudnia 2022 r., Temat: „Zielona gospodarka - co z tą energią?”
-
dr Artur Łuniewski- Geneza i istota Europejskiego Zielonego Ład
- dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB- Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej

XXIV Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB i TNOiK, 21 czerwca 2023 r., Temat: „Społeczeństwo i Gospodarka 5.0”
- prof. dr hab. Robert W. Ciborowski (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku): Współczesne megatrendy gospodarcze
- dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk (członek Zarzadu TNOiK, ekspert TNOiK): Wyzwania dygitalizacji przemysłu 5.0;
- Sebastian Rynkiewicz (Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali): Sieci współpracy na potrzeby przemysłu 5.0

Sprawozdanie z XXIV Podlaskiego Forum Ekonomistów (PTE i TNOiK)

W dniu 21 czerwca 2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się Forum Gospodarcze na temat: „Społeczeństwo i Gospodarka 5.0”. Było to uroczyste forum, które po raz pierwszy zorganizowano pod egidą białostockich oddziałow dwóch organizacji: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Spotkanie, które odbyło się w ramach XXIV Forum PTE O/Białystok, wpisało się w uroczyste obchody 30-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania PB. Poruszane zagadnienia, w formie wystąpień i dyskusji, dotyczyły niezwykle aktualnych wyzwań gospodarki związanych z piątą rewolucją przemysłową.

Spotkanie otworzyła dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, która w imieniu organizatorów reprezentujących wszystkie trzy instytucje, przywitała Gości i przedstawiła plan Forum. Następnie pani Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania - dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB omówiła pokrótce wagę spotkania i kwestię uroczystych obchodów 30-lecia Wydziału. Historię Oddziału PTE, obejmującą prawie 60 lat oraz najbliższe plany działania organizacji przedstawiła prezeska białostockiego oddziału PTE – dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB. Głos zabrała również prezeska TNOiK O/Białystok - dr Anna Wasiluk. Pierwszy spośród trzech prelegentów prof. dr hab. Robert Ciborowski - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, wystąpił z niezmiernie interesującym, kontrowersyjnym i szeroko dyskutowanym wystąpieniem pt. „Współczesne megatrendy gospodarcze”. Dyskusję podjął prof. dr hab. inż. Leszek Kurtyka - Prezes Głównego Zarządu TNOiK. Kolejny prelegent, dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk – Członek Zarządu Głównego TNOiK, przedstawił wyzwania przemysłu 5.0. Natomiast ostatni z prelegentów – pan Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Koordynator Klastra Obróbki Metali, zaprezentował kwestie związane z problemami współpracy na potrzeby przemysłu 5.0. Po każdym z wystąpień toczyła się gorąca dyskusja, w której wzięli udział między innymi: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, dr Adam Szczepanowski, prof. WANS. Podsumowania Forum dokonał prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Moderatorem spotkania była dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, pełniąca funkcje wiceprezeski oddziałów obu organizacji.

Pierwsze wspólne Forum Gospodarcze dwóch organizacji – Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, we wspaniałej oprawie uroczystych obchodów 30-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania, wniosło ważny głos do dyskusji o współczesnych problemach gospodarczych, zaś uczestnicy uznali, że zaproponowana formuła współpracy powinna być kontynuowana.

 

Dziekan WIZ K.H. na Forum TNOIK i PTE min  Prezentacja REkotra UwB prof. R.C. TNOIK PTE min 

Pytanie S.S. PTE min  Wesołe zdjęcie publiczności z p.Rektorem TNOIK PTE min

Zaproszenie na XXIV Podlaskie Forum Ekonomistów

 
Zaproszenie XXVI PFE

Zaproszenie na XXIII Podlaskie Forum Ekonomistów

Szanowni Państwo, 
mamy zaszczyt zaprosić na XXIII Podlaskie Forum Ekonomistów na temat:

„Zielona gospodarka - co z tą energią?
 
Kolejne, już XXIII Podlaskie Forum Ekonomistów odbędzie się 15 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Auli imienia Prof. Tadeusza Kasprzaka w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40.
 
Głównymi prelegentami będą:
dr Artur ŁuniewskiGeneza i istota Europejskiego Zielonego Ładu
dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej
 
W czasie spotkania przewidujemy oczywiście „żywą” dyskusję, do której serdecznie zapraszamy wszystkich Gości oraz wszystkich członków i sympatyków PTE.
 
 
Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów:
Doc. dr Edward Hościłowicz, Prof. – Rektor WSFiZ w Białymstoku
Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB - Prezes PTE Oddział w Białymstoku
Dr Adam E. Szczepanowski, prof. WSFiZ – Wiceprezes PTE Oddział w Białymstoku

Sprawozdanie z XXII Podlaskiego Forum Ekonomistów

W dniu 9 grudnia 2021 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się XXII Podlaskie Forum Ekonomistów zorganizowane przez pracowników wydziału należących do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku. Ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów, zainicjowanych w 2008 roku, jest wymiana myśli i poglądów między pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa podlaskiego, przedsiębiorcami i politykami w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów regionu.

Spotkanie toczyło się pod hasłem: „Problemy mobilności na obszarach peryferyjnych”. Głównymi prelegentami byli:

 • Pan Andrzej Skiepko, Starosta Powiatu Hajnowskiego, który przedstawił problemy mobilności w planowaniu regionalnym na przykładzie powiatu,
 • Pan Carsten Bayer, lider projektu MARA BSR, który w swojej prezentacji przedstawił cele i zadania projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas,
 • Pani dr Eugenia Panfiluk z Katedry Marketingu i Turystyki przedstawiła referat na temat „Problemy i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności turystów na przykładzie Powiatu Hajnowskiego i projektu MARA”.

Prelegenci przedstawili założenia projektu MARA realizowanego w wieli krajach Europy, w tym na terenie województwa podlaskiego. Wskazano na wiele problemów mobilności mieszkańców terenów wiejskich. Zwracano szczególną uwagę na różnice w ocenach infrastruktury technicznej dokonywanych przez mieszkańców i turystów. Przedstawiono szereg rozwiązań, które zastosowano lub też planuje się, by je wdrożyć. Zwiększą one możliwości komunikacyjne mieszkańców, szczególnie starszych, oraz rozszerzą ofertę turystyczną badanych regionów. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja zapoczątkowana przez dr hab. Renatę Przygodzką, prof. UwB.

Podczas forum pracownicy WIZF wręczyli pani dr Annie Dyhdalewicz list z podziękowaniem za Jej wkład w prace PTE oraz rozwój nauk ekonomicznych podczas pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej organizacji. Uczestnicy Forum uczcili minutą ciszy zmarłego niedawno prof. dr hab. Bazylego Poskrobko, wieloletniego pracownika Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej, wybitnego naukowca i członka Kapituły Konkursu PTE.

W trakcie XXII Podlaskiego Forum Ekonomistów przedstawiono informację o rozstrzygnięciu  IV Konkursu im. prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, pod hasłem "Innowacyjność w gospodarce" oraz wręczono nagrody z tego tytułu. Zwyciężyła pani Agnieszka Buczkowska - absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, za pracę licencjacką pt. „Determinanty rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce" napisaną pod kierunkiem – dr hab. Doroty Perło.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, przy ciasteczkach i wspaniałym cieście „Marcinku”, które organizatorom wręczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na czele z Panem Starostą.

Kolejne spotkanie z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów PTE zaplanowano na początek przyszłego roku.

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

20211209 174127 1   20211209 16525220211209 165300   20211209 182743

 

Podkategorie

 • Tematyka PFE

  Tematyka Podlaskich Forum Ekonomistów


  I Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 26.03.2008 r. Temat: „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju”

  - Prof. dr hab. Anna Chmielak "Interpretacja procesu rozwoju gospodarczego"
  - Prof. dr hab. Janusz Gudowski "Ekonomia rozwoju jako próba przezwyciężenia społeczno-ekonomicznych barier"
  - Prof. dr hab. Henryk Wnorowski "Rozwój gospodarczy – sukcesy i porażki"

  II Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 27.10.2008 r. Temat: „Niskie podatki – fakty, mity, iluzje”
  - Prof. dr hab. Tadeusz Kierczyński,
  - Prof. dr hab. Robert Ciborowski - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UwB
  - Lech Jerzy Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
  - Dr inż.Wojciech Winogrodzki – Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców

  III Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, 20.03.2009 r. Temat: ”Współczesny wymiar kryzysu – teoria i praktyka”
  - Prof. dr hab. Robert Ciborowski "Uwarunkowania kryzysu finansowego 2008..."
  - Prof. dr hab. Jan Dziewulski "III RP wobec kryzysu- czyli między koniecznością a niemożnością"
  - Dr Munir Al-Kaber "Kryzys mieszkaniowych kredytów hipotecznych – przyczyny i skutki"
  - Dr Wojciech Tarasiuk "Kryzys finansowy – co na to polskie banki?"

  IV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, Wydział Zarządzania, 20.11.2009 r. Temat: „Ekonomia zrównoważonego rozwoju”
  - Dr Grzegorz Dobrzański – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
  - Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  - Prof. dr hab. Andrzej Wasiak – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

  V Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 16.12.2010 r. Temat: „Innowacje szansą na rozwój przedsiębiorczości”
  - Prof. dr hab. Robert Ciborowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB
  - Nina Perret – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  - Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
  - Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

  VI Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 24.11.2011 r. Temat: „Jaka polityka gospodarcza na czas kryzysu?"
  - Prof. dr. hab. Henryk Wnorowski „Kredyty hipoteczne a geneza kryzysu 2008 roku”
  - Prof. dr. hab. Robert Ciborowski „Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a obecny kryzys finansowy”

  VII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 22.03.2012 r. Temat: „Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu”
  - prof. dr. hab. Kazimierz Meredyk (UwB) „Mechanizm cyklu koniunkturalnego”
  - Artur Lipko (Główny Doradcy Zarządu Polskiego Klubu Biznesu S.A. im. Kazimierza Wielkiego) "Zwiększamy wydajność przedsiębiorstw"
  - Marek Siergiej (Prezes Zarządu Promotech sp. z o.o.) "Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu ekonomicznego w latach 2009-2010"

  VIII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB w Białymstoku, Wydział Zarządzania, 04.04.2013 r. Temat: „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych”
  - prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Szansa na sukces czy „ciemność widzę” – rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw"
  - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Doskonalenie procesów kształcenia i badań naukowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, w kontekście relacji z otoczeniem"
  - dr Andrzej Daniluk (Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Polityka klastrowa we wzmacnianiu współpracy nauki i biznesu"
  - Maciej Sawicki (Specjalista ds. doradztwa i transferu technologii, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny) "Musimy współpracować, żeby komercjalizować"

  IX Podlaskie Forum Ekonomistów, WSE w Białymstoku, 10.04.2013 r. Temat: "Dokąd zmierza świat?"
  Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

  X Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 06.12.2013 r. Temat: „Rozwój regionów peryferyjnych”
  - prof. dr hab. Marek Degórski (Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) "Uwarunkowania ekologiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
  - dr Dorota Perło (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Aspekty ekonomiczne rozwoju regionów peryferyjnych"
  -prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) "Sektor publiczny w rozwoju gospodarki regionów peryferyjnych"

  XI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 07.04.2014 r. Temat: „Co z tym OFE?”
  - Dr Alicja Gołębiowska – Wprowadzenie
  - Prof. dr hab. Leokadia Oręziak "Co z tym OFE?"

  XII Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 11.12.2014 r. Temat: „„Możliwości rozwoju ekonomicznego województwa podlaskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
  - dr Wioletta Czemiel-Grzybowska (Wydział Zarządzania PB) "Rola funduszy strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym"
  - dr Urszula Widelska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw wybranych sektorów w województwie podlaskim – kontekst regionalny i pozaregionalny"
  - dr Hubert Ostapowicz (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) "Główne kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalnym rynku pracy w okresie programowania 2014-2020"
  - dr hab. Elżbieta Szymańska (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Zewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw usługowych"
  - dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) "Determinanty rozwoju województwa podlaskiego"
  - dr Łukasz Nazarko (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) "Inteligentna specjalizacja - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego?"
  - Prof. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetów Stanford i Berkeley w Kalifornii) "Metoda innowacji niszowej wsparciem inteligentnych specjalizacji regionu"

  XIII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 14.05.2015 r. Temat: „Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionalnej i globalnej gospodarce”
  - prof. dr hab. Renata Przygodzka (Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku) „Dlaczego priorytet dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu?”
  - prof. dr inż. Andrzej M. Pawlak (wykładowca Uniwersytetu w Stanford i Berkeley w Kalifornii (USA)) „Zabezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce”

  XIV Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 16.11.2015 r. Temat: „System podatkowy w Polsce – perspektywy zmian”
  - Dr Jarosław Neneman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
  - Edward Kosakowski - Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku

  XV Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 15.06.2016 r. Temat: „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim – kontekst regionalny i międzynarodowy”
  - dr Adam Szczepanowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) „Dlaczego potencjał przyrodniczy i kulturowy nie przekłada się na rozwój turystyki w województwie podlaskim?”
  - prof. dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra (Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych"
  - Elżbieta Pytel, Magdalena Staniszewska (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku) ,,Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań ankietowych"
  - dr hab. Elżbieta Szymańska (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej”
  - dr Eugenia Panfiluk (Katedra Gospodarki Turystycznej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej) „Profil odwiedzającego województwo podlaskie w świetle badań”

  XVI Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 18.11.2016 r. Temat: „Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy rozwoju”
  - dr hab. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Renata Marks-Bielska „Stan rynku ziemi rolniczej w Polsce”
  - mgr Tomasz Bilmin „Praktyczne możliwości powiększania gospodarstw rolnych w świetle nowych regulacji”
  - dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB, mgr Elżbieta Pytel „Gospodarowanie ziemią na rolniczych obszarach problemowych”
  - dr Jarosław Mioduszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) „Specyfika rynku ziemi rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim”

  XVII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ, 26.06.2017 r. Temat: „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
  - prof. dr hab. Robert Ciborowski (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku) „Innowacje a konwergencja gospodarcza”
  - Panel dyskusyjny: „Dobre praktyki i kierunki rozwoju innowacyjności w regionie” Marek Siergiej - prezes firmy Promotech Jarosław Antychowicz - Infinity Group Jacek Kłos - PLUM Adam Ławicki – Whitehill Tomasz Matwiejczuk – IQ5 Adam Walicki – Technotalenty

  XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów, UwB, 19.12.2017 r. Temat: „Podatki 2018 - zmiany tak, ale w jakim kierunku?"
  - Paweł Gruza (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) - "Zmiany w systemie podatkowym" 
  - Teresa Sołowińska (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku) "Kierunki zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia przedsiębiorców"

  XIX Podlaskie Forum Ekonomistów, PB, 7.12.2018 r. Temat: „Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2014-2020”
  - dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska „Rozwój obszarów wiejskich i wsparcie finansowe”
  - Pan Stefan Krajewski (Zarządu Województwa Podlaskiego) „Wykorzystanie środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim”
  - Andrzej Pleszuk (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich)

  XX Jubileuszowe Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 20 marca 2019 r., Temat: „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Wyzwania na kolejną dekadę”
  - prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE: Przesilenie cywilizacyjne - globalne trendy w gospodarce
  - prof. dr hab. Robert Ciborowski - Rektor UwB: Uwarunkowania konwergencji technologicznej w gospodarkach rozwijających się
  - prof. dr hab. Stanisław Łobejko - SGH w Warszawie: Transformacja cyfrowa – nowe wezwania dla polskich przedsiębiorstw
  - Jan Zadykowicz (Prezes firmy JAZON Sp. z o. o.): Współczesne problemy rozwoju z punktu widzenia przedsiębiorcy.

  XXI Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Ekonomii i Finansów UwB (hybrydowo), 26 marca 2020 r., Temat: „Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB
  - prof. Katalin Takacs, prof. Istvan Takacs, Obuda University: „Rural life by the thought of the ‘de-growth’ theory
  - dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM: „Czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianami w organizacjach publicznych na przykładzie agencji wdrażającej politykę rolną
  - prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak, Uniwersytet Warszawski, Zagadnienia rozwijania turystyki w strategiach rozwoju lokalnego
  - prof. Wojciech Florkowski, University of Georgia: ASF i zmiany w produkcji wieprzowego żywca rzeźnego w Podlaskiem
  - dr Iwona Szczepaniak, Dr Marek Wigier, IERiGŻ: Polski biznes rolno-spożywczy wczoraj i dzisiaj – czynniki sukcesu
  - dr Adam Edward Szczepanowski, WSFiZ: Zmiany w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i polskich regionach po akcesji do Unii Europejskiej
  - dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz, Dr Małgorzata Lechwar, Uniwersytet Rzeszowski: Unia Europejska czynnikiem trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego
  - dr Jarosław Mioduszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa
  - dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa podlaskiego – wczoraj i dziś

  XXII Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB, 9 grudnia 2021 r., Temat: „Problemy mobilności na obszarach peryferyjnych”
  - Andrzej Skiepko (Starosta Powiatu Hajnowskiego): Problem mobilności w planowaniu regionalnym
  - Carsten Bayer (Lider projektu MARA BSR): Cele i zadania projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas [Goals and Objectives of the MARA Project]
  - dr Eugenia Panfiluk (Politechnika Białostocka): Problemy i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności turystów na przykładzie Powiatu Hajnowskiego i projektu MARA

  XXIII Podlaskie Forum Ekonomistów, WSFiZ w Białymstoku, 15 grudnia 2022 r., Temat: „Zielona gospodarka - co z tą energią?”
  -
  dr Artur Łuniewski- Geneza i istota Europejskiego Zielonego Ład
  - dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB- Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej

  XXIV Podlaskie Forum Ekonomistów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB i TNOiK, 21 czerwca 2023 r., Temat: „Społeczeństwo i Gospodarka 5.0”
  - prof. dr hab. Robert W. Ciborowski (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku): Współczesne megatrendy gospodarcze
  - dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk (członek Zarzadu TNOiK, ekspert TNOiK): Wyzwania dygitalizacji przemysłu 5.0;
  - Sebastian Rynkiewicz (Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali): Sieci współpracy na potrzeby przemysłu 5.0

  Liczba artykułów:
  1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626
pte@uwb.edu.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Regulamin strony internetowej

escort ataköy avrupa yakası escort esenyurt escort halkalı escort