Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów i posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Siedzibą organów naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
1. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTE.
2. Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.
§ 5
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
§ 6
Celem Towarzystwa jest:
1. krzewienie myśli społeczno-ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
3. kształcenie nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
4. inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego kraju,
5. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
6. ochrona interesów zawodowych ekonomistów,
7. integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą,
8. upowszechnianie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
9. tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
§ 7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:
1) organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,
2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej,
3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma „Ekonomista”, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
4) organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
5) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej,
6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,
7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,
8) zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społecznoekonomicznym,
9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,
11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych,
12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.
2. Towarzystwo realizuje zadania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności. Zadania obejmują podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, wspieranie i promowanie doktorantów oraz rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 są realizowane m.in. poprzez: prowadzenie kursów i szkoleń, zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, szkół oraz placówek naukowo-badawczych, organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji i konkursów, organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.
4. Szczegółowa procedura potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zostanie określona w odrębnym akcie wewnętrznym (regulaminie) przyjętym (uchwałą) przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.

 STATUT PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl