Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Statut

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), zwane dalej "Towarzystwem", jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.

§ 5.

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

2. Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz Zarządy Oddziałów mogą powoływać biura.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Towarzystwa jest:

1. krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,

2. podnoszenie kwalifikacji ekonomistów,

3. kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,

4. inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,

5. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,

6. obrona interesów zawodowych ekonomistów,

7. integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.

§ 7.

Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:

1. organizowanie i współorganizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,

2. prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy ekonomicznej,

3. wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i zawodowych w tym czasopisma naukowego "Ekonomista" oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

4. organizowanie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

5. prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,

6. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,

7. opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o potrzebach, możliwych rozwiązaniach oraz o zagrożeniach gospodarczych,

8. zakładanie i prowadzenie szkół policealnych, szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9. uczestniczenie w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania i szkolenia w zakresie problematyki ekonomicznej, a także w ich upowszechnianiu,

10. propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,

11. zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek oraz sekcji zainteresowań,

12. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,

3) członków wspierających.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

2. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach lub za pośrednictwem kół Towarzystwa.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,

2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,

3) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa,

4) korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,

6) nosić odznakę Towarzystwa.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,

2) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

3) regularne opłacanie składek członkowskich,

4) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Towarzystwa,

5) dbanie o dobre imię oraz interesy materialne i pozycję społeczną Towarzystwa.

§ 10.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zjazd Krajowy Towarzystwa.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, uznająca statut Towarzystwa.

2. Członek wspierający - osoba prawna ma prawo brać udział - z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela a członek wspierający - osoba fizyczna osobiście - w zebraniach Towarzystwa, a także uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa i pomocy.

3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa dokonują zarządy Oddziałów i Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 13.

1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez dwa lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,

3) wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia postanowień statutu Towarzystwa, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

4) śmierci członka,

5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

6) likwidacji Towarzystwa.

2. Władza, która podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających jest kompetentna w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa określonego w § 13. ust.1.

3. Uchwała o ustaniu członkostwa wynikającego z § 13. ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z uzasadnieniem doręczana jest zainteresowanemu, który w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania ma prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE TOWARZYSTWA I JEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 14.

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1. Zjazd Krajowy,

2. Zarząd Krajowy,

3. Krajowa Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński Towarzystwa.

§ 15.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały.

2. Uchwałę o powołaniu Oddziału, podejmuje Zarząd Krajowy Towarzystwa na wniosek grupy założycielskiej.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy w przypadku zaprzestania działalności lub rażącego naruszenia Statutu PTE.

4. Przy Zarządzie Krajowym Towarzystwa i Oddziałach mogą być tworzone koła.

5. Uchwałę o powołaniu i rozwiązaniu koła podejmuje odpowiednio Zarząd Krajowy Towarzystwa lub właściwy Zarząd Oddziału.

§ 16.

1. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.

2. Uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Towarzystwa wymaga uchwały Zarządu Krajowego Towarzystwa.

3. Zarząd Krajowy Towarzystwa określa uprawnienia własnościowe Oddziałów w zakresie nieruchomości przejętych w trybie uwłaszczenia.

§ 17.

1. Władzami Oddziału są:

1) Zjazd Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Władzami koła są:

1) Ogólne zebranie członków koła,

2) Zarząd Koła.

§ 18.

1. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządy Oddziałów mogą powoływać komisje problemowe, oddziałowe i branżowe rady koordynacyjne, kluby dyskusyjne, oraz inne zespoły.

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1, mają charakter opiniodawczy.

§ 19.

Kadencja władz w Towarzystwie trwa 4 lata. Zarząd Krajowy Towarzystwa, Zarządy Oddziałów i zarządy kół obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowych zarządów.

§ 20.

1. Uchwały władz Towarzystwa, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków (delegatów). W drugim terminie uchwały prawomocne są bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).

2. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełniania swoich składów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, rozwoju nauk ekonomicznych lub gospodarki narodowej mogą być nadane:

1) godność Prezesa Honorowego Towarzystwa lub Oddziału,

2) Odznaczenie Honorowe Towarzystwa.

4. Godność Prezesa Honorowego Towarzystwa nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego. Godność Prezesa Honorowego Oddziału nadaje na wniosek Zarządu Oddziału Zjazd Oddziału.

5. Odznaczenie Honorowe Towarzystwa nadaje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

 

ROZDZIAŁ 5

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

 

A. Zjazd Krajowy

§ 21.

Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 22.

Zjazd Krajowy

1. ustala generalne kierunki działalności Towarzystwa,

2. podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu,

3. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku,

4. nadaje tytuł prezesa honorowego i członków honorowych Towarzystwa,

5. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Krajowego Towarzystwa, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

6. wybiera prezesa Towarzystwa, Zarząd Krajowy Towarzystwa, Krajową Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński Towarzystwa oraz Radę Naukową Towarzystwa,

7. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa,

8. udziela absolutorium Zarządowi Krajowemu.

§ 23.

1. Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Krajowy Towarzystwa raz na 4 lata.

2. Termin, miejsce i proponowany program obrad Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Krajowy Towarzystwa i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 24.

1. Zarząd Krajowy może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy z własnej inicjatywy, na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów Oddziałów.

2. Zarząd Krajowy Towarzystwa jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania Krajowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub wniosku zarządów Oddziałów.

§ 25.

1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów i ogólnym zebraniu członków Koła przy Zarządzie Krajowym,

2) z głosem doradczym - członkowie władz Towarzystwa nie będący delegatami, członkowie honorowi oraz goście zaproszeni przez Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa.

2. Delegatów na Zjazd w ilości nie przekraczającej 100 osób wybiera się w głosowaniu tajnym na Zjazdach Oddziałów i ogólnym zebraniu członków Koła przy Zarządzie Krajowym Towarzystwa w proporcji do ilości członków, każdorazowo ustalanej przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.

3. Kadencja delegata trwa do czasu nowych wyborów. Zarząd Krajowy Towarzystwa ustali zasady obsady wygasłych przed czasem mandatów.

§ 26.

1. Wybór prezesa, władz Towarzystwa i członków Rady Naukowej odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany na stanowisku prezesa Towarzystwa w okresie między zjazdami krajowymi, nowego prezesa wybiera Zarząd Krajowy Towarzystwa ze swego grona.

 

B. Zarząd Krajowy Towarzystwa

§ 27.

1. Zarząd Krajowy Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Krajowym.

2. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa w szczególności należy:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zjazdów Nadzwyczajnych,

2) podejmowanie inicjatyw dotyczących sposobów realizacji celów działania Towarzystwa,

3) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego programu obrad Zjazdu Krajowego i Zjazdów Nadzwyczajnych,

4) uchwalanie programów pracy i budżetów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Krajowego Towarzystwa,

5) przyjmowanie informacji o programach pracy, budżetach oraz rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziałów,

6) sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań Towarzystwa,

7) ustalanie zasad świadczeń Oddziałów na cele ogólne Towarzystwa,

8) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,

9) powoływanie i rozwiązywanie Koła przy Zarządzie Krajowym Towarzystwa,

10) przekazywanie Oddziałom okresowych informacji o działalności Towarzystwa,

11) występowanie z wnioskiem do Zjazdu Krajowego o przyznanie tytułu prezesa honorowego i członka honorowego Towarzystwa,

12) nadawanie odznak honorowych Towarzystwa i innych wyróżnień,

13) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych,

14) zawieszanie oraz uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa oraz uchwałami jego władz. Oddziałom przysługuje uprawnienie odwołania się od decyzji do Zjazdu Krajowego,

15) ustalanie zasad zarządzania majątkiem Towarzystwa,

16) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z działalności Towarzystwa,

17) współdziałanie z Radą Naukową Towarzystwa,

18) wspieranie organizacyjne i finansowe ogólnokrajowej, corocznej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; zasady funkcjonowania Olimpiady określa Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

19) interpretowanie statutu PTE.

§ 28.

1. W skład Zarządu Krajowego Towarzystwa wchodzą: Prezes, Prezesi Oddziałów oraz do 10 członków wybranych przez Zjazd Krajowy w sposób określony w regulaminie wyborów.

2. Posiedzenia Zarządu Krajowego Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż 2 razy w roku.

3. Posiedzenia Zarządu Krajowego Towarzystwa zwołuje Prezydium Zarządu Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Krajowego Towarzystwa, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 29.

Zarząd Krajowy Towarzystwa wybiera w głosowaniu tajnym Prezydium w składzie: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i do 9 członków. Zmiany w składzie osobowym mogą być dokonane w toku kadencji na wniosek Prezydium bądź Zarządu Krajowego.

§ 30.

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Krajowego Towarzystwa Prezydium Zarządu Krajowego kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Krajowy Towarzystwa z zastrzeżeniem wyłączności kompetencji Zarządu Krajowego Towarzystwa w sprawach wymienionych w § 27 ust. 2 pkt.3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

2. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Krajowego poza obowiązkami wynikającymi z § 27 ust.2 (z zastrzeżeniami) należy:

1) powoływanie i rozwiązywanie biura oraz innych zespołów organizacyjnych do wykonywania określonych zadań statutowych,

2) uchwalanie zasad funkcjonowania Biura Zarządu Krajowego Towarzystwa,

3) zatwierdzanie regulaminu pracy Biura Zarządu Krajowego Towarzystwa i regulaminu wynagradzania,

4) przygotowywanie budżetu Zarządu Krajowego Towarzystwa i rocznych sprawozdań z jego działalności merytorycznej i finansowej,

5) delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

6) uchwalanie innych regulaminów,

7) dokonywanie czynności prawnych między Prezydium Towarzystwa a pracownikami Biura Zarządu Krajowego.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności Sekretarz Generalny bądź Wiceprezes.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa składa Zarządowi Krajowemu Towarzystwa sprawozdanie ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Krajowego Towarzystwa.

 

C. Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa

§ 31.

Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest organem kontrolnym Towarzystwa, odrębnym od innych władz Towarzystwa i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

§ 32.

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1. kont rolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

2. składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań oraz wniosków o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Krajowego Towarzystwa,

3. przedstawianie Zarządowi Krajowemu Towarzystwa oraz Zarządom Oddziałów lub ich Prezydiom uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz Oddziałów Towarzystwa.

§ 33.

1. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala się od 3 do 7 osób.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz 1-2 wiceprzewodniczących.

§ 34.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

a) nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 35.

Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa działa na podstawie własnego regulaminu.

 

D. Sąd Koleżeński Towarzystwa

§ 36.

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, zasad programowych Towarzystwa, powinności związanych z członkostwem, z naruszaniem przez członków dobrego imienia Towarzystwa i jego interesów materialnych.

2. Sąd Koleżeński Towarzystwa składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Sąd Koleżeński Towarzystwa orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.

4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, a wniesione sprawy powinny być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa przysługuje odwołanie, w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi, do Zjazdu Krajowego. Postanowienia Zjazdu są ostateczne.

§ 37.

1. Sąd Koleżeński Towarzystwa może wymierzać następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od uchwał o skreśleniu i wykluczeniu z Towarzystwa.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia interesów materialnych Towarzystwa przez członka Towarzystwa Sąd Koleżeński ma obowiązek wnioskować do Zarządu Krajowego Towarzystwa lub właściwego Oddziału o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Sprawy rozpatrywane przez Sąd Koleżeński powinny być przedstawiane do wiadomości Zarządowi Krajowemu.

§ 38.

1. Sąd Koleżeński Towarzystwa działa na podstawie własnego regulaminu.

2. Sąd Koleżeński Towarzystwa składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ 6

RADA NAUKOWA TOWARZYSTWA

§ 39.

Rada Naukowa Towarzystwa jest organem powołanym do inicjowania i prowadzenia działalności naukowej Towarzystwa oraz organem doradczym we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.

§ 40.

1. Liczbę członków Rady Naukowej Towarzystwa ustala się od 21 do 35 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, 1-2-ch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Uzupełnienie składu Rady Naukowej odbywa się zgodnie z § 20.2.

§ 41.

Tryb zwołania i prowadzenia obrad jest określony w regulaminie uchwalonym przez Radę.

 

ROZDZIAŁ 7

WŁADZE ODDZIAŁU


A. Zjazd Oddziału

§ 42.

Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

§ 43.

1. Zjazd Oddziału:

1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

2) wybiera Prezesa Oddziału, Zarząd i Komisję Rewizyjną,

3) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy,

4) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady Zjazdu dotyczące Oddziału,

5) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

6) nadaje Godność Prezesa Honorowego Oddziału.

2. Zjazd Oddziału może wybrać Radę Naukową Oddziału i określić liczbę jej członków. Zakres i zasady działania Rady Naukowej określa jej regulamin.

§ 44.

1. Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na 4 lata.

2. Termin, miejsce i proponowany program Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 45.

1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego Towarzystwa, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 46.

W Zjeździe Oddziału biorą udział:

1. z głosem decydującym - delegaci bądź członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału wg zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału,

2. z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa, a także członkowie wspierający - osoby fizyczne bądź przedstawiciele członków osób prawnych wspierających Oddział i goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.

 

B. Zarząd Oddziału

§ 47.

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Towarzystwa zgodnie z uchwałami naczelnych władz Towarzystwa i Zjazdu Oddziału oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zjazdem Oddziału i Zarządem Krajowym Towarzystwa.

2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału w szczególności należy:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału i uchwał władz naczelnych Towarzystwa,

2) ustalanie zasad uczestnictwa w Zjazdach Oddziału,

3) powoływanie i rozwiązywanie biura oddziału oraz zespołów powołanych do wykonania określonych zadań statutowych,

4) uchwalanie regulaminów funkcjonowania Biura oraz zespołów organizacyjnych,

5) uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału,

6) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

7) przedstawianie wniosków Zarządowi Krajowemu Towarzystwa o nadanie odznak i tytułów honorowych,

8) podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi Oddziału,

9) świadczenie na cele statutowe Towarzystwa wg zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy Towarzystwa,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej Zarządowi Krajowemu Towarzystwa i Zjazdowi Oddziału,

11) ustalanie terminu, miejsca i programu Zjazdu Oddziału i Zjazdów Nadzwyczajnych z podaniem do wiadomości delegatom bądź członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu,

12) uchwalanie regulaminów określających strukturę i zasady funkcjonowania Oddziału i jego organów,

13) wspieranie organizacyjne i finansowe powołanych zespołów, oraz Komitetów Okręgowych OWE,

14) ustalanie wysokości składek członkowskich,

15) nadzorowanie gospodarki finansowej Oddziału.

3. Zarząd Oddziału może przekazać w określonym przez siebie zakresie część swoich uprawnień Prezydium Zarządu Oddziału.

4. Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Krajowego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału, uprzedzając o powyższym co najmniej na 1 miesiąc wcześniej Zarząd Krajowy Towarzystwa.

§ 48.

1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i do 25 członków wybieranych przez Zjazd w głosowaniu tajnym.

2. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku.

3. Postanowienia § 26. stosuje się odpowiednio.

§ 49.

1. Zarząd Oddziału może wybrać Prezydium składające się z prezesa 1-3 wiceprezesów, sekretarza i do 10 członków wybranych spośród członków Zarządu w głosowaniu tajnym.

2. Zmiany w składzie osobowym mogą być dokonywane w toku kadencji na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału, Prezydium bądź Zarządu Oddziału.

§ 50.

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje Prezydium zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Oddziału. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Oddziału należą sprawy wymienione w § 47 ust.2 pkt. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14.

2. Postanowienia § 30 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 51.

1. Komisja Rewizyjna Oddziały jest organem kontrolnym Oddziału, odrębnym od innych władz Oddziału i nie podlega im w zakresie wykonywaniu kontroli.

2. Postanowienia § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 52.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału,

2. składanie na Zjeździe Oddziału sprawozdania ze swej działalności, oraz przedkładanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,

3. przedstawianie Zarządowi Oddziału lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału.

§ 53.

1. Liczba członków Komisji wynosi od 3 do 5 osób.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.

§ 54.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 55.

Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 8

KOŁA TOWARZYSTWA


A. Ogólne zebranie członków Koła

§ 56.

1. Ogólne zebranie członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

2. Do kompetencji ogólnego zebrania członków Koła należy:

1) wybór delegatów na Zjazd Oddziału (Krajowy),

2) wybór Zarządu Koła i jego przewodniczącego,

3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

4) wykonywanie uchwał władz Towarzystwa.

3. Ogólne zebranie członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła.

4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół są zwoływane w okresach odpowiadających kadencji władz Oddziału. Wybór władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w trybie tajnym, chyba że ogólne zebranie zadecyduje inaczej.

 

B. Zarząd Koła

§ 57.

1. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób.

2. Pracami Zarządu Koła kieruje przewodniczący.

3. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) przedstawianie ogólnemu zebraniu członków Koła sprawozdań z realizacji programu działania,

2) bieżące informowanie członków Koła o działalności Towarzystwa i podejmowanych uchwałach władz Towarzystwa,

3) bieżące realizowanie celów Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ 9

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 58.

Majątek Towarzystwa - nieruchomości, ruchomości i fundusze będące w posiadaniu Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz Oddziałów stanowią dobro wspólne Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

§ 59.

1. Do realizowania zadań statutowych Zarząd Krajowy Towarzystwa oraz oddziały posiadają majątek trwały, obrotowy, a także fundusze, na które składają się:

1) składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,

2) wpływy z działalności statutowej,

3) dochody z majątku Towarzystwa,

4) dochody z działalności gospodarczej,

5) dotacje, darowizny, zapisy.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest:

1) Wydawanie książek,

2) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

3) Pozostała działalność wydawnicza,

4) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

5) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,

6) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,

7) Stołówki,

8) Pozostałe formy udzielania kredytów (pożyczki pieniężne poza systemem bankowym),

9) Obsługa nieruchomości na własny rachunek,

10) Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

11) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

12) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,

13) Działalność rachunkowo-księgowa,

14) Badanie rynku i opinii publicznej,

15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

17) Reklama,

18) Działalność związana z pośrednictwem pracy,

19) Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu,

20) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

21) Działalność związana z organizacją targów i wystaw,

22) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

23) Szkoły zawodowe i placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży,

24) Szkoły wyższe,

25) Wyższe szkoły zawodowe,

26) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane,

27) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

28) Działalność organizacji profesjonalnych,

29) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

30) Działalność domów i ośrodków kultury,

31) Działalność bibliotek innych niż publiczne.

3. Decyzje w sprawie wyboru rodzajów prowadzonej w Oddziale działalności gospodarczej, spośród wymienionych w ust. 2, podejmuje w formie uchwały Zarząd Oddziału.

§ 60.

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego przekazanego Oddziałowi na podstawie Uchwał Zarządu Towarzystwa podjętych w 1997r. podejmowane są przez Zarząd Krajowy Towarzystwa na podstawie wniosku przedkładanego przez właściwy Oddział.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego nabytego przez Oddziały po uzyskaniu osobowości prawnej z wyjątkiem majątku o którym mowa w § 60.1 podejmowane są przez Zarządy Oddziałów.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego przypisanego Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 49 podejmuje Zarząd Krajowy Towarzystwa.

4. Zarządy Oddziałów oraz Zarząd Krajowy Towarzystwa mogą przekazać część swoich uprawnień w zakresie dysponowania majątkiem nieruchomym właściwym Prezydium.

5. Decyzje w sprawie dysponowania środkami finansowymi podejmowane są odpowiednio przez Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz Prezydia Oddziałów w zakresie swoich środków.

6. Do reprezentowania Towarzystwa zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób:

- w imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa – Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Krajowego i jednego spośród pozostałych członków Prezydium Zarządu Krajowego,

- w imieniu Zarządu Oddziału Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Oddziału i jednego spośród pozostałych członków Prezydium Zarządu tego Oddziału.

 

ROZDZIAŁ 10

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 61.

Zmiany statutu, a także rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Zjazdu Krajowego, powziętej większością 2/3 głosów delegatów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby wybranych delegatów w pierwszym terminie, oraz w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 62.

1. W razie powzięcia przez Zjazd Krajowy uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.

2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Zjazd Krajowy może wskazać organizację lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl