Logo

O PTE Oddział w Białymstoku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów. Jego celem nadrzędnym jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej a także wspieranie działań zmierzających do gospodarczego i społecznego rozwoju kraju. W jego skład wchodzą 24 samodzielne Oddziały, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy. Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej, utrzymuje liczne kontakty z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku zrzesza specjalistów wielu dziedzin nauk ekonomicznych i współpracuje z wieloma ekspertami z wielu dziedzin ekonomii, zarządzania i ochrony środowiska.

W ramach swojej działalności statutowej zajmuje się m.in. opracowywaniem analiz i ekspertyz oraz prac o charakterze naukowo-badawczym. Oferuje także m.in. usługi doradcze dla jednostek samorządowych i przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Szczególną rolę w działaniach Towarzystwa odgrywa współpraca z młodymi ludźmi – corocznie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowany jest wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Laureaci szczebla krajowego uzyskują prawo wstępu na większość uczelni i wydziałów ekonomicznych bez egzaminu wstępnego. 

Copyright © PTE Oddział w Białymstoku