Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza i zasady recenzowania publikacji

Procedura wydawnicza składa się z kilku etapów.

1. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie monografii naukowej lub podręcznika akademickiego do wydania. Autor, autorzy lub redaktor naukowy składają wniosek wraz z uzasadnieniem do Komitetu Wydawniczego PTE osobiście lub drogą elektroniczną (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

2. Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa PTE podlegają dwustopniowej procedurze recenzji. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Komitet Wydawniczy. Na tym etapie artykuł jest kwalifikowany do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony.

3. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Wydawniczego wyznaczany jest recenzent i tekst jest przekazywany do recenzji.

Tytuł wprowadzany jest do planu wydawniczego i następują kolejne etapy procedury wydawniczej:
- podpisanie umowy wydawniczej,
- skierowanie utworu do recenzji naukowej,
- rezerwacja numeru ISBN, będącego w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego autora.

4. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzowania publikacji naukowych znajdują się tutaj (dodać link/odnośnik – formularz recenzji). Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

  • Wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo.
  • Utwór może być recenzowany przez jednego lub kilku niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  • Wybór recenzentów odbywa się na kilka sposobów: przeszukanie baz bibliograficznych, przeszukanie baz bibliometrycznych lub wykorzystanie Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów (https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/home).
  • Utwory recenzowane są anonimowo – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  • Recenzji dokonuje pracownik naukowy posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie do oceny danego tekstu, reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową.
  • Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.
  • Recenzja ma formę pisemną i powinna być wykonana na formularzu recenzji obowiązującym w Wydawnictwie.
  • Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, wskazuje zauważone przez recenzenta błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu oraz zawiera propozycje zmian w utworze.
  • Recenzja zawiera opinię o wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, a autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia lub o odrzuceniu pracy autora. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.
  • Na podstawie recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w formularzu recenzji. Decyzja Komitetu Wydawniczego jest ostateczna.

Wydawnictwo informuje Autora o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych. Wydawnictwo publikuje teksty, które uzyskały pozytywną/e recenzję/e. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.

Pozytywna recenzja wydawnicza jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

- opracowanie redakcyjne,
- profesjonalny skład i łamanie,
- korekta językowa,
- korekta techniczna,
- projekt okładki,
- druk.

Autor lub wskazany przez niego podmiot pokrywa całkowite koszty związane z recenzją, profesjonalnym składem i łamaniem tekstu, korektą językową i techniczną, projektem okładki, drukiem i dystrybucją wydawanych publikacji.

Na podstawie umowy Wydawnictwo dokonuje płatności za recenzje, profesjonalny skład i łamanie tekstu, korektę językową i techniczną, projekt okładki oraz druk. Wydawnictwo nie płaci honorarium autorskiego.

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących zakres obowiązków wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy prawne.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl